Projekt „Aktywnym być!”

Projekt „Aktywnym być!”

Projekt „Aktywnym być!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez Fundację „OSTOJA” imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) w tym osób niepełnosprawnych (społeczna przez min 34% w.w. osób; zatrudnieniowa przez min 25% w.w. osób -w przypadku osób z niepełnosprawnościami: 12%), po 18 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (według definicji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), zamieszkujących obszary DEGURBA 3 powiatu opoczyńskiego (Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów) poprzez udział w.w. osób w okresie realizacji projektu od 01.06.2019 do 31.08.2020 w kompleksowym wsparciu projektu(m.in. opracowanie IPD, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji; trening umiejętności ekonomicznych, poradnictwo psychologiczne i społeczne; kursy i szkolenia, staże zawodowe).

Więcej informacji na stronie https://fundacja-ostoja.pl/