Realizacja projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

Realizacja projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.