Dożywianie

Dożywianie
  • pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 ? 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
  • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy w złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać  w nowym roku szkolnym.
  • w/w świadczenie może być przyznane nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

2) aktualny nakaz podatkowy (2018 r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

3) aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał); dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,

4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5) osoby prowadzące działalność gospodarczą ? oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,  praca dorywcza, praca zagranicą.
Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym (np. uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, odmowa złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia wymaganych dokumentów) może skutkować odmową przyznania świadczenia.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.