Stypendia

Stypendia

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

Uchwała nr XXIV/152/12   
Rady Gminy SŁAWNO

z dnia 30 sierpnia  2012 r.

w sprawie uchwalenia  regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sławno

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 1 53, poz. 1271 i Nr 21 4, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 71 7 i Nr 1 62, poz. 1 568, z 2004 r. Nr 1 02, poz. 1055, Nr 1 1 6, poz. 1 203 i Nr 1 67, poz. 1 759, z 2005 r. Nr 1 72, poz. 1 441 i Nr 1 75, poz. 1 457, z 2006 r. Nr 1 7, poz. 1 28 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1 241  z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1 658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1 705  z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Sławno  uchwala, co następuje: 

 

§1 Rada Gminy uchwala Regulamin udzielenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 §2 Traci moc uchwała Rady Gminy Sławno Nr XXIII/166/05 z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu  pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, uchwała Rady Gminy Sławno  Nr  XXV/181/05  z dnia 29 kwietnia 2005  roku  zmieniająca uchwałę  w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwała Rady Gminy Sławno Nr XI/88/07 z dnia 10 sierpnia 2007roku zmieniająca uchwałę w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz  uchwała Rady Gminy Sławno  Nr XLIV/298/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego