Formy pomocy

Formy pomocy

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

   1. świadczenia finansowe:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuację nauki

   2. świadczenia niefinansowe:

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej i inne realizowane głównie przez PCPR