Zadania Ośrodka

Zadania Ośrodka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, zwany zamiennie "GOPS", jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Sławno.

GOPS realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami.),
2) świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),
3) przyznawania, odmowy przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz.734 z późniejszymi zmianami),
4) postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
5) reintegracji społecznej i zawodowej dla osób:
a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
b) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
e) bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
f) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
g) świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. u. z 2016 r. poz. 195 z późn.zm.)

Zadania ogólne

GOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej, wymienionej w § 1 ust. 2 Statutu, wykonuje poniżej wymienione zadania własne:
1) opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządza bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym,
4) przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe,
5) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, zasiłki specjalne celowe,
6) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom  niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznaje zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego,
9) opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) prowadzi pracę socjalną,
11) organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzi i zapewnia miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
14) prowadzi dożywianie dzieci,
15) sprawia pogrzeby, w tym osobom bezdomnym,
16) kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
17) prowadzi sprawozdawczość oraz przekazuje ją właściwemu wojewodzie,
18) przyznaje i wypłaca pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
19) prowadzi i zapewnia miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki,
20) podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzy i realizuje programy osłonowe.


GOPS wykonuje ponadto poniżej wymienione zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej:


1) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe,
2) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5) prowadzi i rozwija infrastrukturę środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Kierownictwo i organizacja

1) GOPS w Sławnie jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2) Stosunek pracy z kierownikiem Ośrodka nawiązuje Wójt Gminy Sławno.
3) Pracownicy zatrudnieni w GOPS są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy, a w kwestiach nie unormowanych ww. przepisami, przepisy Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi.

Kierownik Ośrodka reprezentuje GOPS na zewnątrz, a ponadto:

1) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Wójta Gminy Sławno,
2) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka,
3) odpowiada materialnie za powierzone mu mienie,
4) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu przychodów i rozchodów oraz realizację tego planu,
5) wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy,
6) ustala Regulamin pracy GOPS.
  • Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne 
  • Kierownik GOPS składa Radzie Gminy w Sławnie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby
    w zakresie pomocy społecznej. 
  • Kierownik Ośrodka upoważniony jest do prowadzenia szeroko rozumianej akcji charytatywnej. Propagowanie działalności charytatywnej może dotyczyć wyłącznie potrzeb podopiecznych Ośrodka.
  • GOPS współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także współpracuje z domami pomocy społecznej i ośrodkami opiekuńczymi, z Radą Gminy, Wójtem oraz sołtysami sygnalizując potrzeby gminy w zakresie wykonywanych zadań.

Gospodarka finansowa

1) GOPS jest jednostką budżetową posiadającą własne konto bankowe.
2) Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
     (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
3) GOPS prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
     nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
4) Kierownik Ośrodka przedkłada corocznie Wójtowi Gminy Sławno plan wydatków w formie i terminach ustalonych uchwałą
     o procedurze budżetowej.