Rodzina 500 plus - program wsparcia dla rodzin

Rodzina 500 plus - program wsparcia dla rodzin

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Zapewniał świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie ?Rodzina 500+?, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

Ważne zmiany w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r. :

  • brak wymogu ustalenia alimentów na dziecko;
  • wprowadzenie dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na  dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  • wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko;
  • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku;
  • uproszczone procedury.