Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego - stan prawny na dzień 1 listopada 2015 roku

Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się,

jeżeli: od dnia 1 listopada 2015 r.

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł. 
 • w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764,00 zł.

Kryterium dochodowe 

Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

 • 674zł;
 • w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764zł.

Oznacza to, że od 1 listopada 2017 r. nie zostanie podwyższony próg dochodowy uprawniający do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego oraz nie ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
 
Wysokość zasiłku rodzinnego

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.

 1. 89,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 118,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 129,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Od dnia 1 listopada 2016 r. 

 1. 95,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 124,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki uzależnione od sytuacji rodziny:

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.

 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
 2. Wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 80,00 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 100,00 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 24 roku życia),
 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
  szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
  a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
  orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
  się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,
  w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od dnia 1 listopada 2016 r. 

 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 2. Wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90,00 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 110,00 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 24 roku życia),
 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
  szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
  a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
  orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
  się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,
  w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.