Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

 

DODATEK MIESZKANIOWY

1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny;
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny
jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
- 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj.:1925 zł)
- kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj.: 1375 zł).
Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2019r. wynosi: 1100 zł.

2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
- 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
- 10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc
od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

3. Zasady obliczania dochodu

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego
i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Kryterium powierzchniowe

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest również od spełnienia kryterium powierzchniowego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba osób
w rodzinie

Powierzchnia normatywna
w m2

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30% (w m2)

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50% (w m2)

1

35

45,5

52,5

2

40

52

60

3

45

58,5

67,5

4

55

71,5

82,5

5

65

84,5

97,5

6*

70

91

105

*na każdą następną osobę w rodzinie przypada kolejne 5 m

jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie) wymagana normatywna powierzchnia użytkowa zostaje podwyższona o 15 m2.

 5. Wymagane dokumenty 

 • deklaracja o wysokości dochodów za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc lub w przypadku osób wynajmujących lokale od osób prywatnych umowa najmu lokalu (musi zawierać metraż lokalu, ponoszone opłaty oraz okres na jaki została zawarta),
 • wyszczególnienie opłat za czynsz, wodę, ścieki, gospodarowanie odpadami komunalnymi, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy oraz inne,
 • zaświadczenia z zakładu pracy o wypłaconym wynagrodzeniu za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku zgodnie z art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych - za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (dochód brutto). W przypadku przychodów od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów,
 • studenci zaświadczenia z uczelni o wysokości otrzymywanych stypendiów,
 • uczniowie odbywający płatne praktyki szkolne zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia brutto za praktykę pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne tj. emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • emeryci i renciści - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury BRUTTO za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez ZUS/KRUS lub kserokopie decyzji,
 • osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów, lub odcinki potwierdzające wysokość alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
 • osoby otrzymujące świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej - kserokopie decyzji wydanych przez OPS,
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób,
 • jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za ostatni okres rozliczeniowy energii elektrycznej,
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych - oświadczenie bądź zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym).

DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje
w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:
1)prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,35 zł/miesiąc,
2)składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł/miesiąc,
3)składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,92 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl). Wysokość tego limitu wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej
5 osób.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia
10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.