INFORMACJA DOTYCZĄCA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

GMINA SŁAWNO/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE informuje, iż od dnia 01.07.2023 r. w ramach prowadzonej działalności umożliwia osobom zainteresowanym skorzystanie
z dodatkowych, następujących usług:

1. specjalista ds. wsparcia rodziny - Specjalista będzie wspierał rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, doskonalił ich umiejętności opiekuńczo ? wychowawcze i pomagał w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, a także udzielał informacji rodzinom na temat różnych form pomocy
i instytucji ich udzielających oraz motywował członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. liczba specjalisty, która może i jest gotowa do świadczenia usług) ? 1 miejsce

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu ? 1 miejsce

2.wychowawca placówki w formie podwórkowej- wychowawca będzie pracował z dziećmi i młodzieżą, które spędzają dużo czasu poza domem rodzinnym, organizując go sobie samemu bez wsparcia i opieki odpowiedzialnych dorosłych. Wychowawca zachęcać będzie  dzieci do zabaw, wspólnych aktywności,

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. liczba specjalisty, która może i jest gotowa do świadczenia usług) ? 1 miejsce

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu ? 1 miejsce

3. specjalista prowadzący warsztaty, treningi ? zajęcia będzie prowadził wykwalifikowany         specjalista ,program spotkań będzie dotyczył m.in. metody właściwej komunikacji interpersonalnej, budowanie relacji z innymi, ocena własnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz szans na jej poprawę, budowanie poczucia własnej wartości,

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. liczba specjalisty, która może i jest gotowa do świadczenia usług) ? 1 miejsce

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu ? 1 miejsce

4. pedagog prowadzący poradnictwo pedagogiczne- pedagog będzie służył pomocą w tematach dotyczących:  wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic?dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. liczba specjalisty, która może i jest gotowa do świadczenia usług) ? 1 miejsce

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu ? 1 miejsce

5. psycholog prowadzący poradnictwo psychologiczne ? spotkania będą miały na celu poruszania tematów dotyczących relacji w  rodzinie, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków; budowanie relacji z dzieckiem, budowanie więzi opartej na szacunku i zaufaniu; stawianie adekwatnych granic ? umiejętność wejścia w świat dziecka i zrozumienia przyczyn jego zachowań, tłumaczenie konsekwencji bez stosowania gróźb i zastraszania,

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. liczba specjalisty, która może i jest gotowa do świadczenia usług) ? 1 miejsce

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu ? 1 miejsce

6. specjalista ds. poradnictwa obywatelskiego ? specjalista będzie udzielał porad, pomagał
m.in. w sporządzeniu pisma w sprawach uczestników projektu, pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu; będzie udzielał informacji dotyczących spraw: mieszkaniowych, rodzinnych,

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. liczba specjalisty, która może i jest gotowa do świadczenia usług) ? 1 miejsce

7. specjalista prowadzący szkolenie szkoła dla rodziców ? prowadzić szkolenia będą wykwalifikowani specjaliści którzy świadczyć będą pomoc z zakresu :komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju, wzmacnianie poczucia sprawstwa u rodzica, zapobieganie agresji, budowanie więzi, dopasowanie stylu rodzicielskiego do problemów rodzinnych, okazywanie uczuć, rozwiązywanie konfliktów i sytuacji problemowych.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. liczba specjalisty, która może i jest gotowa do świadczenia usług) ? 1 miejsce

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu ? 1 miejsce

Dodatkowo zapewnionych zostało 20 miejsc , czyli liczba miejsc w świetlicy (adres: Placówka Wsparcia dziennego ul. Zielona 2, 26-332 Sławno)

W/w Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych oraz liczba utworzonych
w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej wprowadzone do oferty usług świetlicy stanowią kontynuację zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE pn. ?Gmina Sławno stawia na rodzinę!?.

Minimalny okres, w jakim można uzyskać w/w wsparcie to 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 31; 26-332, tel. 447551788

Zapraszamy do kontaktu!